careers

Funtap News

Ảnh Tích

☀ Đạt cấp độ: 93

☀ Mở giao diện chính > Tăng Bậc > Ảnh Tích để sử dụng tính năng.

☀ Nâng Bậc

+ Tăng bậc Ảnh Tích tiêu hao Đan tăng bậc Ảnh Tích (nhận được từ PB tăng bậc, Vấn đỉnh tiên ma)

+ Ảnh Tích bậc 4 điểm Chúc Phúc sẽ xóa sau 24h.

+ Tăng bậc Ảnh Tích sẽ thay đổi hình dạng. Có tất cả 11 hình dạng tương ứng với 11 bậc Ảnh Tích.

☀ Trang Bị

- Mỗi hệ thống tăng cấp đều có 3 ô trang bị, người chơi có thể thông quan PB đội nhận các trang bị tăng cấp cực phẩm, cài vào hệ thống tăng cấp tương ứng. Cấp càng cao trang bị càng mạnh.

☀ Kỹ năng

- Kỹ năng Ảnh Tích tăng Bền, được dùng ngẫu nhiên trong chiến đấu

- Để tăng cấp kỹ năng cần dùng Sách kỹ năng Ảnh Tích (đổi trong Shop Bang) và Ảnh Tích đạt đủ Bậc yêu cầu.

☀ Tiên đơn Ảnh Tích.

- Có 2 dạng tiên đơn:

+ Linh đan Ảnh Tích: cộng thẳng chỉ số của nhân vật.

+ Tiên đan Ảnh Tích: Tăng phần trăm thuộc tính cho nhân vật.

☀ Ảo ảnh.

- Ngoài thay đổi hình dạng theo Bậc, Ảnh Tích có thể ảo hoá thành 2 dạng khác trong tính năng Ảo ảnh.

- Đặc biệt mỗi dạng áo hoá có một thần kỹ chuyên thuộc riêng

- Để ảo hoá cần phải có mảnh biến hình tương ứng.

 

<-- Back