careers

Funtap News

Phi Thăng, Tu Vi, Bậc Tiên

☀ Phi thăng

- Mở giao diện chính > Nhân vật > Phi Thăng để sử dụng tính năng.

- Cần dùng Đá để kích hoạt các chòm sao tương ứng (nhận từ nhiệm vụ phi thăng theo level).

- Kích hoạt đủ sao yêu cầu sẽ Phi thăng lên cấp độ cao hơn: được nâng cấp kỹ năng, kích hoạt danh hiệu và avatar.

☀ Tu vi

- Mở giao diện chính > Tu vi để sử dụng tính năng.

- Để thăng tiến Tu vi cần phải đạt đủ chiến lực yêu cầu.

- Tu vi bậc cao ngoài điều kiện chiến lực còn phải có Nhất phẩm đan dược (mua trong shop) để thăng tiến.

☀ Bậc tiên.

- Mở giao diện chính > Bậc tiên để sử dụng tính năng.

- Có tổng cộng 5 Bậc tiên người chơi có thể tăng: Tán Tiên, Địa Tiên, Linh Tiên, Thiên Tiên, Chân Tiên

- Dùng điểm trải nghiệm kiếm được qua nhiệm vụ để kích hoạt chòm sao, nâng cấp bậc tiên 

<-- Back