careers

Funtap News

Pháp Bảo và Hồn Khí

1. PHÁP BẢO

☀ Đạt cấp độ: 31

☀ Mở giao diện chính > Pháp bảo để sử dụng tính năng.

☀ Nâng Bậc

+ Tăng bậc Pháp bảo tiêu hao Đan bồi dưỡng pháp bảo (nhận được từ Thí luyện tu la).

+ Để đột phá bậc cần sử dụng Đan đột phá.

+ Khi nâng cấp pháp bảo cũng có thể khai mở các kỹ năng bị động của pháp bảo.

+ Pháp bảo ban đầu có dạng tím.Khi người chơi nâng cấp lên dần sẽ tăng lên dạng cam.

* Lưu ý:

- Người chơi có thể mang 3 pháp bảo cùng lúc khi ra trận, tuy nhiên chỉ sử dụng được 1 kỹ năng bị động của pháp bảo.

- Click chọn pháp bảo nào cuối cùng thì ra trận sẽ sử dụng kỹ năng của pháp bảo đó.

2. THẦN KHÍ THƯỢNG CỔ

☀ Đạt cấp độ: 66

☀ Mở giao diện chính > Thần khí để sử dụng tính năng.

- Kích hoạt thần khí sẽ mở 8 vị trí trang bị Khí hồn, mỗi vị trí có thể khảm 1 Khí hồn.

- Khí hồn có thể hấp thụ Khí hồn khác để nâng cấp.

- Khi thần khí đạt cấp độ nhất định sẽ kích hoạt các kỹ năng bị động, cộng thêm chỉ số cho nhân vật, bao gồm cả thuộc tính quý.

3. HỒN NHẪN LINH THUẪN

☀ Mở giao diện chính > Click vào vị trí trong ảnh để sử dụng tính năng.

- Tính năng này có tác dụng giúp người chơi mở các kỹ năng thụ động:

• Người chơi cần sở hữu các mảnh cùng loại phân biệt giữa bắc minh và phi hồng để kích hoạt.

• Người chơi có thể nạp thẻ ưu đãi để nhận hoặc tham gia đánh boss để nhận được.

- Sau khi kích hoạt, người chơi sử dụng Đá tăng bậc linh thuẫn (mua trong shop)  để nâng bậc.

- Nâng bậc đạt đủ điều kiện sẽ mở các kỹ năng thụ động. 

<-- Back