careers

Funtap News

Kiếm Khí

☀ Đạt cấp độ: 82

☀ Mở giao diện chính > Tăng Bậc > Kiếm Khí để sử dụng tính năng.

☀ Nâng Bậc

+ Tăng bậc Kiếm Khí tiêu hao Đan tăng bậc Kiếm Khí (nhận được từ PB tăng bậc, Vấn đỉnh tiên ma)

+ Kiếm Khí bậc 4 điểm Chúc Phúc sẽ xóa sau 24h.

+ Tăng bậc Kiếm Khí sẽ thay đổi hình dạng. Có tất cả 11 hình dạng tương ứng với 11 bậc Kiếm Khí.

☀ Trang Bị

- Mỗi hệ thống tăng cấp đều có 3 ô trang bị, người chơi có thể thông quan PB đội nhận các trang bị tăng cấp cực phẩm, cài vào hệ thống tăng cấp tương ứng. Cấp càng cao trang bị càng mạnh.

☀ Kỹ năng

- Kỹ năng Kiếm Khí tăng Bạo kích, được dùng ngẫu nhiên trong chiến đấu

- Kỹ năng có thể tăng cấp, cấp càng cao thuộc tính càng mạnh.

- Để tăng cấp kỹ năng cần dùng Sách kỹ năng Kiếm Khí (đổi trong Shop Bang) và Kiếm Khí đạt đủ Bậc yêu cầu.

☀ Tiên đơn Kiếm Khí.

- Có 2 dạng tiên đơn:

+ Linh đan Kiếm Khí: cộng thẳng chỉ số của nhân vật.

+ Tiên đan Kiếm Khí: Tăng phần trăm thuộc tính cho nhân vật.

☀ Ảo ảnh.

- Ngoài thay đổi hình dạng theo Bậc, Kiếm Khí có thể ảo hoá thành 2 dạng khác trong tính năng Ảo ảnh.

- Đặc biệt mỗi dạng áo hoá có một thần kỹ chuyên thuộc riêng

- Để ảo hoá cần phải có mảnh biến hình tương ứng.

 

<-- Back