careers

Funtap News

Linh Sủng

☀ Đạt cấp độ: 21

☀ Mở giao diện chính > Tăng Bậc > Linh Sủng để sử dụng tính năng.

☀ Nâng Bậc

+ Tăng bậc Linh Sủng tiêu hao Đan tăng bậc Linh Sủng (nhận được từ PB tăng bậc, Vấn đỉnh tiên ma)

+ Linh Sủng bậc 4 điểm Chúc Phúc sẽ xóa sau 24h.

+ Tăng bậc Linh Sủng sẽ thay đổi hình dạng. Có tất cả 11 hình dạng tương ứng với 11 bậc Linh Sủng.

☀ Trang Bị

- Mỗi hệ thống tăng cấp đều có 3 ô trang bị, người chơi có thể thông quan PB đội nhận các trang bị tăng cấp cực phẩm, cài vào hệ thống tăng cấp tương ứng. Cấp càng cao trang bị càng mạnh.

☀ Kỹ năng

- Kỹ năng Linh Sủng tăng Công, được dùng ngẫu nhiên trong chiến đấu

- Để tăng cấp kỹ năng cần dùng Sách kỹ năng Linh Sủng (đổi trong Shop Bang) và Linh Sủng đạt đủ Bậc yêu cầu.

☀ Ngự linh

- 1 bậc ngự linh chia làm 10 sao, mỗi lần tụ linh sẽ cộng chỉ số cho nhân vật.

- Tụ linh sẽ tiêu hao Tụ linh quả ( nhận từ Tranh đoạt dị quả, Thưởng lãnh địa) tương ứng.

- Ngự linh có 4 kỹ năng bị động, đạt bậc tương ứng sẽ lần lượt kích hoạt các kỹ năng bị động.

☀ Tiên đơn Linh Sủng.

- Có 2 dạng tiên đơn:

+ Linh đan Linh Sủng: cộng thẳng chỉ số của nhân vật.

+ Tiên đan Linh Sủng: Tăng phần trăm thuộc tính cho nhân vật.

☀ Ảo ảnh.

- Ngoài thay đổi hình dạng theo Bậc, Linh Sủng có thể ảo hoá thành 3 dạng khác trong tính năng Ảo ảnh.

- Đặc biệt mỗi dạng áo hoá có một thần kỹ chuyên thuộc riêng

- Để ảo hoá cần phải có mảnh biến hình tương ứng.


 

<-- Back