careers

Funtap News

Pháp Khí

 Đạt cấp độ: 82

 Mở giao diện chính > Tăng Bậc > Pháp Khí để sử dụng tính năng.

☀ Nâng Bậc

+ Tăng bậc Pháp Khí tiêu hao Đan tăng bậc Pháp Khí (nhận được từ PB tăng bậc, Vấn đỉnh tiên ma)

+ Pháp Khí bậc 4 điểm Chúc Phúc sẽ xóa sau 24h.

+ Tăng bậc Pháp Khí sẽ thay đổi hình dạng. Có tất cả 11 hình dạng tương ứng với 11 bậc Pháp Khí.

☀ Trang Bị

- Mỗi hệ thống tăng cấp đều có 3 ô trang bị, người chơi có thể thông quan PB đội nhận các trang bị tăng cấp cực phẩm, cài vào hệ thống tăng cấp tương ứng. Cấp càng cao trang bị càng mạnh.

☀ Kỹ năng

- Kỹ năng Pháp Khí tăng Né, được dùng ngẫu nhiên trong chiến đấu

- Để tăng cấp kỹ năng cần dùng Sách kỹ năng Pháp Khí (đổi trong Shop Bang) và Pháp Khí đạt đủ Bậc yêu cầu.

☀ Tiên đơn Pháp Khí.

- Có 2 dạng tiên đơn:

+ Linh đan Pháp Khí: cộng thẳng chỉ số của nhân vật.

+ Tiên đan Pháp Khí: Tăng phần trăm thuộc tính cho nhân vật.

☀ Ảo ảnh.

- Ngoài thay đổi hình dạng theo Bậc, Pháp Khí có thể ảo hoá thành 2 dạng khác trong tính năng Ảo ảnh.

- Đặc biệt mỗi dạng áo hoá có một thần kỹ chuyên thuộc riêng

- Để ảo hoá cần phải có mảnh biến hình tương ứng.
 

<-- Back