careers

Funtap News

Thần Binh

☀ Đạt cấp độ: 77

☀ Mở giao diện chính > Tăng Bậc > Thần Binh để sử dụng tính năng.

☀ Nâng Bậc

+ Tăng bậc Thần Binh tiêu hao Đan tăng bậc Thần Binh (nhận được từ PB tăng bậc, Vấn đỉnh tiên ma)

+ Thần Binh bậc 4 điểm Chúc Phúc sẽ xóa sau 24h.

+ Tăng bậc Thần Binh sẽ thay đổi hình dạng. Có tất cả 11 hình dạng tương ứng với 11 bậc Thần Binh.

☀ Trang Bị

- Mỗi hệ thống tăng cấp đều có 3 ô trang bị, người chơi có thể thông quan PB đội nhận các trang bị tăng cấp cực phẩm, cài vào hệ thống tăng cấp tương ứng. Cấp càng cao trang bị càng mạnh.

☀ Kỹ năng

- Kỹ năng Thần Binh tăng Phá Giáp, được dùng ngẫu nhiên trong chiến đấu

- Kỹ năng có thể tăng cấp, cấp càng cao thuộc tính càng mạnh.

- Để tăng cấp kỹ năng cần dùng Sách kỹ năng Thần Binh (đổi trong Shop Bang) và Thần Binh đạt đủ Bậc yêu cầu.

☀ Tiên đơn Thần Binh.

- Có 2 dạng tiên đơn:

+ Linh đan Thần Binh: cộng thẳng chỉ số của nhân vật.

+ Tiên đan Thần Binh: Tăng phần trăm thuộc tính cho nhân vật.

☀ Ảo ảnh.

- Ngoài thay đổi hình dạng theo Bậc, Thần Binh có thể ảo hoá thành 3 dạng khác trong tính năng Ảo ảnh.

- Ảo hoá có thể cộng thêm chỉ số Công, Thủ, HP.

- Để ảo hoá cần phải có mảnh biến hình tương ứng. 

<-- Back