careers

Funtap News

Thông Thiên Lộ

Chư vị Tiên hữu thân mến,

Tham gia các hoạt động trong Ngạo Kiếm Kỳ Duyên là một trong những cách tăng kinh nghiệm lên cấp và kiếm nguyên liệu nhanh nhất. Trong đó để thu thập các loại đá cường hóa, tinh luyện thì chư vị cần phải đi Thông Thiên Lộ, bảo vệ chân kinh!

- Yêu cầu: level 85

- Nhiệm vụ của người chơi là hộ tống chân kinh đi qua các chương, không để yêu quái gây tổn hại chân kinh

- Mỗi chương có 5 ải, vượt mỗi ải sẽ nhận thưởng phong phú

- Phần thưởng: Đá tinh luyện, đá cường hóa

<-- Back