careers

Funtap News

Tiên vũ

☀ Đạt cấp độ: 65

☀ Mở giao diện chính > Tăng Bậc > Tiên Vũ để sử dụng tính năng.

☀ Nâng Bậc

+ Tăng bậc Tiên vũ tiêu hao Đan tăng bậc Tiên vũ (nhận được từ PB tăng bậc, Vấn đỉnh tiên ma)

+ Tiên vũ bậc 4 điểm Chúc Phúc sẽ xóa sau 24h.

+ Tăng bậc Tiên vũ sẽ thay đổi hình dạng. Có tất cả 11 hình dạng tương ứng với 11 bậc Tiên vũ.

☀ Trang Bị

- Mỗi hệ thống tăng cấp đều có 3 ô trang bị, người chơi có thể thông quan PB đội nhận các trang bị tăng cấp cực phẩm, cài vào hệ thống tăng cấp tương ứng. Cấp càng cao trang bị càng mạnh.

☀ Kỹ năng

- Kỹ năng Tiên vũ tăng Chính Xác, được dùng ngẫu nhiên trong chiến đấu

- Kỹ năng có thể tăng cấp, cấp càng cao thuộc tính càng mạnh.

☀ Tiên đơn tiên vũ

- Có 2 dạng tiên đơn:

+ Linh đan tiên vũ: cộng thẳng chỉ số thuộc tính cho nhân vật.

+ Tiên đan tiên vũ: Tăng phần trăm thuộc tính cho nhân vật.

☀ Ảo ảnh.

- Ngoài thay đổi hình dạng theo Bậc, tiên vũ có thể ảo hoá thành 3 dạng khác trong tính năng Ảo ảnh.

- Ảo hoá có thể cộng thêm chỉ số Công, Thủ, HP.

- Đặc biệt mỗi dạng áo hoá có một thần kỹ chuyên thuộc riêng

- Để ảo hoá cần phải có mảnh biến hình tương ứng.


 

<-- Back