careers

Funtap News

Tọa Kỵ

☀ Yêu cầu: Level 7

☀ Mở giao diện chính > Tăng Bậc > Toạ Kỵ để sử dụng tính năng.

☀ Nâng Bậc

+ Tăng bậc Tọa Kỵ tiêu hao Đan tăng bậc Tọa Kỵ (nhận được từ PB tăng bậc, Vấn đỉnh tiên ma)

+ Tọa kỵ bậc 4 điểm Chúc Phúc sẽ xóa sau 24h.

+ Tăng bậc toạ kỵ ngoài tăng chỉ số Công, Thủ, HP còn tăng % Sát thương của nhân vật.

+ Tăng bậc toạ kỵ sẽ thay đổi hình dạng. Có tất cả 11 hình dạng tương ứng với 11 bậc toạ kỵ.

☀ Trang Bị

- Mỗi hệ thống tăng cấp đều có 3 ô trang bị, người chơi có thể thông quan PB đội nhận các trang bị tăng cấp cực phẩm, cài vào hệ thống tăng cấp tương ứng. Cấp càng cao trang bị càng mạnh.

☀ Kỹ năng

- Kỹ năng tọa kỵ tăng Thủ, được dùng ngẫu nhiên trong chiến đấu, tăng BUFF mạnh cho người chơi.

- Kỹ năng có thể tăng cấp, cấp càng cao thuộc tính càng mạnh.

- Để tăng cấp kỹ năng cần dùng Sách kỹ năng toạ kỵ (đổi trong Shop Bang) và toạ kỵ đạt đủ Bậc yêu cầu.

☀ Ngự linh

- 1 bậc ngự linh chia làm 10 sao, mỗi lần tụ linh sẽ cộng chỉ số cho nhân vật.

- Tụ linh sẽ tiêu hao Tụ linh quả ( nhận từ Tranh đoạt dị quả, Thưởng lãnh địa) tương ứng.

- Ngự linh có 4 kỹ năng bị động, đạt bậc tương ứng sẽ lần lượt kích hoạt các kỹ năng bị động.

☀ Tiên đơn toạ kỵ.

- Có 2 dạng tiên đơn:

+ Linh đan toạ kỵ: cộng thẳng chỉ số của nhân vật.

+ Tiên đan toạ kỵ: Tăng phần trăm thuộc tính cho nhân vật.

☀ Ảo ảnh

- Ngoài thay đổi hình dạng theo Bậc, toạ kỵ có thể ảo hoá thành 3 dạng khác trong tính năng Ảo ảnh.

- Ảo hoá có thể cộng thêm chỉ số Công, Thủ, HP.

- Đặc biệt mỗi dạng áo hoá có một thần kỹ chuyên thuộc riêng, có hiệu quả BUFF phụ trợ vĩnh viễn cho nhân vật.

- Để ảo hoá cần phải có mảnh biến hình tương ứng.

<-- Back