careers

Funtap News

[HOT] Treo đèn lồng nhận Mê Hồn Dực

Chư vị Tiên hữu thân mến, sự kiện Treo Đèn Lồng đã mở, chư vị hãy mau mau tham gia để nhận ảo ảnh cánh Mê Hồn Dực giảm sát thương nhận vào và hồi HP nhé!

1. Thời gian: 07/03 - 13/03/2018

2. Nội dung: 

- Có 6 loại đèn lồng: Ký Danh, Cường Quốc, Hoan Khánh, Khang Lạc, Đoàn Viên, Hưng Bang

- Treo đèn lồng có xác suất nhận được 1 trong 5 loại đèn đầu tiên, riêng đèn Hưng Bang nhận trong sự kiện khác

- Dùng đèn lồng quay được đổi thành vật phẩm theo số lượng quy định

- Mỗi ngày có 1 lượt treo miễn phí

3. Phần thưởng

- 1 Ảo ảnh Mê Hồn Dực = 50 Đèn Hưng Bang 

- 1 Ngọc ngẫu nhiên level 9 = 50 Đèn Hưng Bang + 30 Đèn Cường Quốc

- 1 Thời trang Tiên Kiếm Vấn Tình = 50 Đèn Cường Quốc + 30 Đèn Khang Lạc

- 2 Tiên đan ngẫu nhiên = 5 Đèn Cường Quốc + 10 Đèn Khang Lạc

- 3 Linh đan ngẫu nhiên = 5 Đèn Khang Lạc + 10 Đèn Hoan Khánh 

- 1 Ngọc ngẫu nhiên level 4 = 20 Đèn Khang Lạc + 20 Đèn Đoàn Viên

- 1 Quà Khang Nhạc = 5 Đèn Hoan Khánh

- 1 Quà Đoàn Viên = 5 Đèn Đoàn Viên

<-- Back